oc olsztyn
NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów pojazdu mechanicznego .


    NNW należy do ubezpieczeń dobrowolnych.
 Ubezpieczenie to chroni osoby podróżujące samochodem – kierowcę i pasażerów w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianą przez producenta pojazdu.

    Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są także następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu
  • postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy


W ramach zawartej umowy ubezpieczenia Towarzystwo odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczeń z tytułu:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • śmierci ubezpieczonego
  • kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych


Ochroną objęte są wypadki powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Sumę ubezpieczenia wybiera Ubezpieczający.
Pełna oferta ubezpieczeniowa w jednym miejscu

oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn oc olsztyn